1. Komunikace a informovanost
 2. Odpadové hospodářství
 3. Mezilidské vztahy a volný čas
 4. Vzhled a fungování centrálních částí obce
 5. Dopravní situace a bezpečnost

 

Body našeho programu vycházejí z posledního dotazníkového šetření a na jeho základě vypracovaného strategického plánu.

 

1. Komunikace a informovanost

Situace k řešení:

Informací je opravdu hodně, v obci se děje mnohé a mělo by se dít více, avšak informovanost ze strany obce k obyvatelům i komunikace v opačném směru není dobře nastavená, což má za důsledek zpomalení řešení řešených problémů, a to jak ve věcech dennodenní agendy, tak ve strategických případech dlouhodobějšího charakteru.

Cíl:

Zlepšení informovanosti obyvatel obce a získávání zpětné vazby prostřednictvím komplexního systému informačních kanálů.

Body řešení:

  1. Rozvoj komunikačních kanálů
   • Rekonstrukce obecních webových stránek
   • Zřízení obecního profilu na sociálních sítích
   • Rozšíření obsahu a změna formy místního zpravodaje – “Krásenské pošty”
   • Rozšíření obecního “mailing listu” (seznamu e-mailových adres obyvatel pro komunikaci elektronickou formou)
   • Zavedení pravidelného setkávání samosprávy s obyvateli a subjekty působícími v obci
   • Rozšíření veřejně přístupných míst s připojením na wi-fi
  2. Nastavení systému efektivního fungování komunikačních kanálů a snaha o jeho udržení, případně rozvoj

2. Odpadové hospodářství

Situace k řešení:

Krásná dlouhodobě bojuje se zpracováváním odpadů, stávající infrastruktura má své nedostatky týkající se kapacity a kvality jednotlivých prvků – mnohdy doslova přetékající kontejnerová hnízda působí v malebné podhorské krajině často doslova jako pěst na oko, občané intenzivně pociťují absenci sběrného dvora či alespoň sběrného místa.

Cíl:

Vyřešení situace s chybějícím sběrným dvorem/místem a úprava kontejnerových hnízd zpevněním ploch a dalšími stavebními/technickými prvky. Obecně vytváření tlaku na meziobecní spolupráci či alespoň snaha inspirovat se v obcích, kde systém nakládání s odpady funguje lépe.

Body řešení:

  1. Úprava kontejnerových hnízd
  2. Tlak na rozvoj meziobecní spolupráce v této oblasti
  3. Nasdílení “meziobecního” či vybudování vlastního sběrného dvora / místa

3. Mezilidské vztahy a volný čas

Situace k řešení:

Jedním z výstupů dotazníkového šetření z roku 2015 bylo konstatování, že v naší obci dlouhodobě upadá úroveň mezilidských vztahů i soudržnost obyvatel, přibývá apatie ve vztahu k životu obce. Byť možná jde o obecný trend plynoucí zejména z hektického způsobu života dnešního člověka, je potřeba proti tomuto bojovat.

Cíl:

Navýšení počtu aktivních obyvatel – těch, kteří třeba jen neváhají dorazit pobavit se na kulturních, sportovních či veřejně prospěšných akcích, těch, kteří jsou ochotni pro druhé cokoliv zorganizovat či s tímto jakkoliv pomoci a těch, kteří se zajímají o dění v obci a přicházejí s vlastními podněty či návrhy řešení nejrůznějších obecních záležitostí. Jak? Zlepšením nabídky příležitostí potkat se a kromě společně příjemně prožitého času třeba i probrat, jak pomoct obci v jejím rozvoji.

Body řešení:

  1. Zlepšení nabídky společenského, kulturního a sportovního vyžití
   • Rozšíření současného množství akcí pořádaných v obci
   • Koordinace obecních akcí s akcemi pořádanými spolky a dalšími subjekty
   • Průzkum možností, jak stávající akce v obci učinit atraktivnějšími a dostupnějšími pro širší skupinu obyvatel
   • Zavedení efektivnějšího systému pronájmu sportovišť a společensky využitelných prostorů obce
   • Motivování a podpora dobrovolníků s chutí organizovat nové příležitosti k volnočasovému vyžití obyvatel

4. Vzhled a fungování centrálních částí obce

Situace k řešení:

Vzhledem k rozlehlosti naší obce je velice obtížné docílit reprezentativního působení v celé její délce (21km) a šířce. Kde jinde ale začít, než v jejím centru – intravilánu v okolí Obecního úřadu. Některé části této oblasti, která by měla být ve výše uvedeném smyslu chloubou obce, jsou mírně řečeno nedotažená.

Cíl:

Řešení nedořešených prostranství – plochy (“parkoviště”) mezi rekonstruovanými budovami restaurace Rekreant a hasičské zbrojnice, zanedbaných obecních kurtů, případně obecních luk vedle OÚ.

Body řešení:

  1. Řešení stavu plochy mezi restaurací Rekreant a hasičskou zbrojnicí
  2. Oddrenážování a rekonstrukce hřiště
  3. Pořízení studie na využití obecních luk vedle areálu OÚ

5. Dopravní situace a bezpečnost

Situace k řešení:

V zastavěných částech obce dochází na hlavní, krajské silnici k velmi častému a nebezpečnému překračování maximální povolené rychlosti. Co se obecní dopravní infrastruktury (místní komunikace, mostky, propustky, apod.) týče, má obec Krásná vzhledem k rozloze katastru téměř nekonečné potřeby. V neposlední řadě působí také problémy v dopravě parkování turistů navštěvujících obecní dominantu – Lysou horu.

Cíl:

Odborná analýza situace, následná realizace bezpečnostních prvků na krajské silnici a řešení priorit v oblasti obecní infrastruktury. Zavedení systému parkování turistů.

Body řešení:

 1. Krajská silnice
  • Zajištění odborné analýzy situace z hlediska nebezpečné rychlosti
  • Realizace bezpečnostního řešení dle odborného návrhu (s ohledem na finanční možnosti obce)
 2. Obecní dopravní infrastruktura
  • Zajištění odborné analýzy stavu
  • Určení priorit a jejich řešení v rámci finančních možností obce
 3. Parkoviště
  • Analýza stávajících parkovacích míst na pozemcích obce, případně jiných vlastníků (zejména Lesů ČR)
  • Provedení nutných úprav parkovacích míst dle zákonných norem (stavební zákon, zákon o ochraně přírody atd.)
  • Vytvoření informačního systému pro návštěvníky (při vjezdu do obce, na parkovacích místech)

 

info@zakr.cz