Stromy pod kontrolou

Z iniciativy našeho spolku/skupiny? jsme zapojili naši obec do celorepublikového portálu
Stromy pod kontrolou (www.stromypodkontrolou.cz). Díky inventarizaci stromů v intarvilánech obcí získají jejich majitelé
dokonalý a hlavně odborný přehled o jejich zdravotním stavu a o možnostech jejich ošetření.
Po sejití sněhové pokrývky tedy proběhlo v měsíci únoru odborné posouzení zdravotního
stavu stromů v lokalitách u hasičské zbrojnice na Dolní Krásné, u zastávky pod Žorem,
v areálu OÚ a podél komunikace III.třídy v lokalitě Řepčonka.
Z posudku, který obec následně obdržela, lze vyčíst, že vzhledem k havarijnímu stavu je
nutno polovinu z 62 posuzovaných stromů pokácet. Toto je, bohužel, důsledek dlouholetého
nezájmu obce o jejich zdravotní stav. Druhou polovinu stromů čekají odborné arboristické
zásahy ve formě bezpečnostních nebo zdravotních ořezů a instalací bezpečnostních vazeb do
korun.
Všechny tyto kroky jsou dělány se snahou o maximální bezpečí občanů, jejich majetků a
v neposlední řadě také o co nejlepší zdravotní stav našich stromů.
Na celé prostranství před OÚ je ještě na podzim tohoto roku plánována výsadba nových
dřevin, obnova mechem zničeného trávníku a doplnění květinové výzdoby, která tam dle
našeho názoru chybí.
Za ZAKR
Jirka S.

Kategorie: Aktuality